FANDOM


Tradycje Edytuj

Bydgoszcz jest ośrodkiem admnistracyjnym od 230 lat, czyli od czasów rozbiorów Polski. W tym czasie mniej lub więcej zaczęła pełnić niektóre funkcje stołeczne dla regionu zbliżonego do obecnych granic województwa kujawsko-pomorskiego. W XIX w. znajdowały się tu instytucje niekiedy o szerszym zasięgu np. Dyrekcja Królewskich Kolei Wschodnich obejmująca sieć kolejową na wschód od Berlina, aż po Kłajpedę. W okresie międzywojennym w Bydgoszczy również znajdowały się urzędy ponadlokalne np. Izba Obrachunkowa Poczty obejmująca zasięgiem cały kraj. Mimo statusu powiatowego w mieście miały siedzibę niektóre regionalne związki i stowarzyszenia sportowe, gospodarcze, ogólnie rzecz biorąc pozarządowe. W okresie powojennym przeniesiono do Bydgoszczy siedziby większości instytucji wojewódzkich i stowarzyszeń o zasięgu regionalnym. Poza tym zlokalizowano instytucje wojskowe o znaczeniu krajowym. Pozostały z czasów przedwojennych niektóre centralne instytucje ogólnokrajowe jak Izba Obrachunkowa Poczty i Bank Pocztowy.

Siedziba wielu instytucji regionalnych Edytuj

Bydgoszcz znajduje się w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie istnieje podział władzy i instytucji między dwa ośrodki: Bydgoszcz i Toruń. Pojedyncze jednostki regionalne posiada również Włocławek. Wg ustaleń przy narodzinach województwa, w Bydgoszczy powinny powstawać instytucje i urzędy państwowe, a w Toruniu – samorządowe, przy zachowaniu lokalizacji istniejących instytucji. W praktyce podział jest nieco odmienny. Już na samym początku istnienia województwa dwie instytucje wojewódzkie podległe wojewodzie przeniesiono do Torunia. Z kolei kilka jednostek regionalnych podległych marszałkowi znajduje się w Bydgoszczy. Dotychczas wszystkie nowe centra regionalne samorządu województwa lokowane są w Toruniu. Wyjątkiem jest Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy. Natomiast urzędy państwowe w większości znajdują się w Bydgoszczy i tutaj są lokowane nowe z kilkoma wyjątkami. O każdy nowy urząd państwowy oba ośrodki konkurują nie przebierając w środkach, co stawia pod znakiem zapytania szczerość intencji twórców województwa kujawsko-pomorskiego.

W Bydgoszczy z racji dwustołeczności regionu urzędów i instytucji jest mniej, niż w porównywalnych ośrodkach krajowych np Szczecinie, czy Lublinie, a także mniejszych miastach: Opolu, Katowicach, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie. Mimo tego znajduje się ich więcej, niż w jakimkolwiek ośrodku w województwie.

Edytuj

 • KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 • Komenda Wojewódzka Policji
 • Kuratorium Oświaty
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Centrum Zdrowia Publicznego
 • Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
 • Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

INSTYTUCJE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA Edytuj

(bez instytucji kulturalnych,służby zdrowia, edukacyjnych)

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE – ODDZIAŁY REGIONALNE Edytuj

 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
 • Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
 • Konsulat Honorowy Niemiec

INNE INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE – REGIONALNE Edytuj

Rozwinięta funkcja regionalna Edytuj

Oprócz urzędów, w Bydgoszczy znajduje się szereg innych jednostek regionalnych, wiele z nich ma charakter obsługujący cały region kujawsko-pomorski:

 • regionalne i okręgowe oddziały banków i instytucji finansowych
 • regionalne związki sportowe
 • okręgowe związki i stowarzyszenia gospodarcze
 • okręgowe związki i stowarzyszenia kulturalne i naukowe
 • regionalne izby i stowarzyszenia zawodowe i rzemieślnicze
 • instytucje wojskowe o wojewódzkim i centralnym zasięgu
 • oddziały regionalne ogólnopolskich firm i koncernów

Szczegółowe wyszczególnienie tych oddziałów będzie miało miejsce przy innej okazji.

Pod tym względem Bydgoszcz jest miastem o najbardziej rozwiniętej funkcji regionalnej w województwie i w efekcie spełnia rzeczywistą – wynikającą z realiów, a nie tylko rządowych przyporządkowań - rolę stolicy regionu.

Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwinięta sieć handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami, oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców regionu przyjeżdża do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach w regionie. Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy obsługuje cały region. Tak więc pracownicy często prowadzą prace w tzw. "terenie".